അകലെയല്ലാ പൊന്നുഷസ്സിന്‍

അകലെയല്ലാ പൊന്നുഷസ്സിന്‍ സുഖദമാം പ്രത്യാഗമം (2)
ഇരുള്‍ മറച്ചൊരു സൂര്യതേജസ്സൊളിപരത്തും ശുഭദിനം (2)
അമൃതകലശം പേറിയെത്തും ദേവതാഗണസംഗമം (2)
വരികകൂട്ടായാദിമഹസ്സിന്‍ പൊന്‍രഥം വരവേല്‍ക്കുവാന്‍ (4)
ഭാര്‍ഗ്ഗവന്‍ മഴുവാല്‍ സമുദ്രം വെട്ടിനീക്കിയ പൌരുഷം (2)
ശങ്കരന്‍ സര്‍വ്വജ്ഞപീഠം കയറിനിന്നൊരു വൈഭവം (2)
ഭേദഭാവന പിഴുതെറിഞ്ഞൊരു ഗുരുജനത്തിന്‍ സാധന (2)
വരികകൂട്ടായാദിമഹസ്സിന്‍ പൊന്‍രഥം വരവേല്‍ക്കുവാന്‍ (4) (അകലെയല്ലാ…)

ഭാരതപ്പുഴ രാമകഥയാല്‍ സരയുവാക്കിയ തൂലിക (2)
പൌരുഷം പടവാളിളക്കിയ പുരളിമലതന്‍ ഗര്‍ജ്ജനം (2)
ആത്മബലിയാലാര്‍ഷഭാരത ഗരിമകാത്തപരാക്രം (2)
വരികകൂട്ടായാദിമഹസ്സിന്‍ പൊന്‍രഥം വരവേല്‍ക്കുവാന്‍ (4) (അകലെയല്ലാ…)

നവഭഗീരഥസംഘമായിരം അതിവിശുദ്ധ തപസ്സിലും (2)
ഋഷികുലങ്ങള്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തിയ ധര്‍മ്മബോധ തികവിലും (2)
പുതിയ ഭാരതമാരചിയ്ക്കാന്‍ അണികള്‍ ചേര്‍ന്നണയുന്നിതാ (2)
വരികകൂട്ടായാദിമഹസ്സിന്‍ പൊന്‍രഥം വരവേല്‍ക്കുവാന്‍ (4) (അകലെയല്ലാ…)

Added on 05-03-2019 14:30:01 by admin

हमको अपने भारत

हमको अपने भारत की, माटी से अनुपम प्यार है ।
माटी से अनुपम प्यार है, माटी से अनुपम प्यार है ॥ध्रु॥

इस धरती पर जन्म लिया था, दशरथ-नंदन राम ने ।
इस धरती पर गीता गायी, यदुकुल-भूषण श्याम ने ।
इस धरती के आगे झुकता, मस्तक बारम्बार है ॥१॥

इस धरती की गौरव-गाथा, गायी राजस्थान ने ।
इसे पुनीत बनाया अपने, वीरों के बलिदान ने ।
मीरा के गीतों की इसमें, छिपी हुई झंकार है ॥२॥

कण-कण मंदिर इस माटी का, कण-कण में भगवान है ।
इस माटी से तिलक करो, यह अपना हिन्दुस्थान है ।
हर हिंदु का रोम-रोम, भारत का पहरेदार है ॥३॥

हमको अपने भारत की, माटी से अनुपम प्यार है ।
माटी से अनुपम प्यार है, माटी से अनुपम प्यार है ॥

Added on 07-01-2019 15:30:01 by admin